PRIVACY VERKLARING

Mackelijk Apple advies en ondersteuning, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven (5652 LA) aan de Noord-Brabantlaan 1 A, hierna te noemen “Mackelijk” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Mackelijk verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt.

In deze Privacy Verklaring informeert Mackelijk u over de manier waarop Mackelijk uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Mackelijk worden aangeboden zijnde offline ondersteuning, online ondersteuning, MackPack, MackSync, MackHost en MackBack producten.

Versie en bewerking: 1.1 25-05-2018

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Doel
  Mackelijk verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Door middel van het gebruiken van onze offline ondersteuning, online ondersteuning, MackPack (servicekaart), MackSync (hosted mailboxen), MackHost (websites en mail) en MackBack (online backup) producten, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Mackelijk gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Mackelijk.
 2. Gegevens
  Welke gegevens verzamelen wij? U verstrekt ons uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres, eventuele alternatieve emailadressen. Tevens verzamelen wij het ip adres van uw locatie, en een overzicht van lopende online abonnementen met login en wachtwoordgegevens. Deze worden voor u inzichtelijk bewaard in een ICT overzicht.
 3. Nieuwsbrieven
  Als je van één of meer van de hier genoemde diensten gebruik maakt ontvang je onze nieuwsbrief. Je kunt je ook aanmelden voor onze nieuwsbrieven via de web site. Indien je geen nieuwsbrieven van Mackelijk meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via info@mackelijk.nl.
 4. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Mackelijk gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig overhandigt Mackelijk uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Mackelijk uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 5. Achteraf betalen
  Als u artikelen of diensten afneemt en niet meteen betaalt, kan Mackelijk uw kredietwaardigheid toetsen. Mackelijk kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Mackelijk uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.
 6. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Mackelijk deze gegevens net zoals die van andere klanten van Mackelijk.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Mackelijk geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Mackelijk voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Mackelijk een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Mackelijk op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Mackelijk maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Mackelijk ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@mackelijk.nl. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van onze diensten en producten, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking en uitvoering hiervan.

Artikel 5 Aansprakelijkheid Mackelijk

1. Mackelijk heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Mackelijk verwerkt ten behoeve van offline ondersteuning, online ondersteuning, MackPack, MackSync, MackHost en MackBack producten. Mackelijk accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 6 Bewaartermijn

1. Mackelijk bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste gebruik van offline ondersteuning, online ondersteuning, MackPack, MackSync, MackHost en MackBack producten, tenzij Mackelijk op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 Wijziging Privacy Verklaring

1. Mackelijk behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via offline ondersteuning, online ondersteuning, MackPack, MackSync, MackHost en MackBack producten bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van offline ondersteuning, online ondersteuning, MackPack, MackSync, MackHost en MackBack producten gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten.